Regulamin Wypożyczalni rowerów cargo

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników roweru typu cargo, model Baboe Big/CargoFlexiBike (dalej: Roweru), którego właścicielem jest m. st. Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa (dalej: Właściciel),

a udostępnianych przez

CENTRUM ŚWIATOWIDA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45a (kod pocztowy 02–146), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376009, zarządzającą centrum handlowo- usługowym Galeria Północna, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa (dalej: Wypożyczający)

Korzystanie z Roweru odbywa się na następujących zasadach:

1. Rower jest przeznaczony do prowadzenia przez osobę pełnoletnią.

2. Rower cargo przeznaczony jest dla użytkownika o maksymalnej wadze 100 kg.

3. Rower można wypożyczyć po otrzymaniu potwierdzenia dostępności roweru w pożądanym terminie; aby wypożyczyć rower należy zwrócić się z zapytaniem na adres poczty elektronicznej: informacja@galeriapolnocna.pl, lub telefonicznie (22) 812 84 84.

4. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej ładowności roweru, która wynosi 100 kg w przypadku skrzyni ładunkowej.

5. Przewóz dzieci jest możliwy w skrzyni ładunkowej na przeznaczonych do tego celu ławeczkach (2 lub 4 miejsca w zależności od modelu). Łączna waga dzieci nie powinna przekraczać maksymalnej ładowności skrzyni ładunkowej określonej w pkt 4 powyżej. Dzieci w trakcie jazdy są zobowiązane korzystać z przeznaczonych dla nich pasów bezpieczeństwa, stanowiących element wyposażenia roweru. W trakcie jazdy dzieci muszą pozostać w pozycji siedzącej i nie wystawiać rąk lub innych części ciała poza obrys skrzyni ładunkowej. W trakcie użytkowania dzieci nie mogą spożywać pokarmów stałych ani płynów z uwagi na ryzyko zakrztuszenia. Nie przestrzeganie niniejszych zasad może skutkować obrażeniami/uszkodzeniem ciała dzieci lub utratą przez nie zdrowia lub życia.

6. Rower nie jest przeznaczony do przewozu produktów niebezpiecznych, tj. w szczególności żrących, łatwopalnych, itp. Należy dążyć do jak najniższego umiejscowienia środka ciężkości ładunku. Ładunek musi być rozmieszczony równomiernie tak, aby unikać przeciążenia przedniej części roweru, tj. przed osią przednich kół. Ładunek nie powinien wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej.

7. Użytkownik roweru od chwili wypożyczenia przez cały okres korzystania z roweru nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W przypadku wątpliwości, Wypożyczający uprawniony jest do żądania natychmiastowego zwrotu lub do odmowy udostępnienia roweru. O zaistniałej sytuacji Wypożyczający może powiadomić uprawnione organy.

8. Rower jest udostępniany (wypożyczany) nieodpłatnie w wyznaczonym czasie i miejscu do swobodnego użytkowania.

9. Udostępnienie roweru odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz podpisanego protokołu wypożyczania pomiędzy Wypożyczającym a Użytkownikiem.

10. Użytkownik w momencie wypożyczenia jest zobowiązany do:

a)  okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

b)  zapoznania się z Regulaminem i podpisania oświadczenia o jego akceptacji;

c)  pozostawienia numeru telefonu kontaktowego posiadanego przy sobie telefonu komórkowego;

d) wskazania planowanego czasu wypożyczenia roweru (czas korzystania z roweru nie może przekraczać 72 godzin);

e)  wskazania Wypożyczającemu trasy lub przybliżonego terenu, po którym będzie się poruszał na rowerze;

11. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wypożyczający. Przetwarzającym dane są Diamentowe Szatnie Gerard Widuch, Maria Widuch s.c. w zakresie przyjmowania i wydawania rowerów. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dataportection@gtc.com.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora z dopiskiem „IOD”. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z wykonywaniem umowy udostępnienia (wypożyczenia) roweru (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a także dla dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te mogą być także z uzasadnionych przypadkach udostępnione Właścicielowi oraz innym organom publicznym lub organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, na podstawie i w granicach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w celu dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy lub stwierdzenia popełnienia czynów zabronionych pod groźbą kary przez Użytkowników, a także zakładom ubezpieczeń w celu likwidacji szkód powstałych w związku z używaniem roweru przez Użytkownika. Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, a na ich podstawie nie będą podejmowane jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje dotyczące Użytkowników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z wypożyczeniem roweru. W przypadku braku podania danych bądź podania nieprawidłowych danych umowa nie może zostać zawarta, a umowę już zawartą Wypożyczający może niezwłocznie rozwiązać. Użytkownik uprawniony jest do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także służy mu prawo do przeniesienia danych i do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane będą przetwarzane przez Wypożyczającego przez czas obowiązywania umowy udostępnienia (wypożyczenia) roweru, a następnie mogą być przechowywane przez okres jednego (1) roku. W przypadkach konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń, dane mogą być przetwarzane dla tych celów do czasu prawomocnego zakończenia postępowań i zaspokojenia zasądzonych roszczeń. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub woli skorzystania z powyższych uprawnień,        prosimy        o        kontakt        drogą        elektroniczną        na        adres dataportection@gtc.com.pl  bądź listem poleconym na adres Wypożyczającego.

12. Użytkownik jest zobowiązany do:

a)  dbania o powierzony sprzęt, w tym o jego bezpieczeństwo;

b)  korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;

c)  posiadania przy sobie przez cały czas korzystania z roweru sprawnego i aktywnego telefonu komórkowego wskazanego w punkcie 10 lit. c), jak też utrzymywania przy jego pomocy kontaktu z Wypożyczającym (przyjmowanie połączeń w czasie korzystania z roweru, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu);

d) przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego, przepisów miejscowych i uzasadnionych zaleceń Wypożyczającego;

e) zwrotu roweru do wypożyczalni z której został wypożyczony, w określonym czasie i stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim rower został wydany;

f)   poinformowania o wszelkich uszkodzeniach lub brakach w wypożyczonym rowerze;

g)  poinformowania o wszelkich szkodach zaistniałych z użyciem roweru w mieniu osób trzecich;

h) pokrycia wszelkich kosztów napraw i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego sprzed wypożyczenia w przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania;

13. Zabrania się udostępniania roweru osobom trzecim przez Użytkownika.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony rower i za szkody związane z korzystaniem z niego. Wartość ewentualnych szkód zaistniałych w rowerze określona będzie na podstawie danych wskazanych przez producenta rowerów.

15. W przypadku awarii lub zaistnienia szkody w mieniu osób trzecich, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wypożyczającego o tym fakcie dzwoniąc na następujący numer telefonu: (22) 812 84 83

16. W przypadku kolizji z innym uczestnikiem ruchu (rower, samochód, osoba piesza) bądź stwierdzenia jakichkolwiek innych szkód w rowerze będących wynikiem jego użytkowania w ruchu drogowym lub wyrządzonych w rowerze przez osoby trzecie, Użytkownik ma obowiązek poinformowania Wypożyczającego o zaistniałym fakcie na wskazany w punkcie poprzednim numer telefonu i - w przypadku takiej konieczności - pozostania na miejscu do czasu przyjazdu odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska), o ile nie stoi to w sprzeczności z koniecznością uzyskania opieki medycznej lub udzielenia pomocy medycznej osobie trzeciej. Użytkownik jest zobowiązany do podjęcia kroków zmierzających do minimalizacji zaistniałych szkód i uniknięcia powstania dalszych szkód, oraz w miarę możliwości zabezpieczenia roweru łańcuchem zabezpieczającym.

17. Wypożyczający ma prawo odmówić wypożyczenia lub ograniczenia czasu trwania wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

18. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania wypożyczalni należy kierować na adres: rowery@um.warszawa.pl