Polityka prywatności grupy GTC

I. Definicje

 1. Inspektor Ochrony Danych - osoba dysponującą fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, powoływana przez administratora danych osobowych w celu wspomagania wewnętrznego przestrzegania przepisów RODO. 
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator/ Administrator Danych Osobowych – Centrum światowida Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, NIP: 5242726128, KRS: 0000376009. 
 4. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora Danych Osobowych pod adresem www.galeriapolnocna.pl  
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce a także osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, np. odwiedzająca lokal Administratora Danych Osobowych lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

II. Wprowadzenie

 1. Celem niniejszej Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników. Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka stanowi realizację przez Administratora Danych Osobowych obowiązków wynikających z art. 12, 13 i 14 RODO.
 2. Polityka ma zastosowanie do Serwisu, aplikacji lub usługi do niej odsyłającej , a także do danych przekazywanych za ich pośrednictwem, drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście w siedzibie Administratora. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając stronę internetową Administratora Użytkownik przechodzi w obszar, w którym nie obowiązuje Polityka. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 3. W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą oraz korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych.

III. Kontakt z Administratorem i Inspektorem Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez e-mail: dataprotection@gtcgroup.com

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dataprotection@gtcgroup.com lub korespondencyjnie na adres Administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych danych osobowych osób, których dane dotyczą, Administrator może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
 3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

 Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacja
Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy oraz w sytuacji kiedy oferujemy Ci zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę w związku z czym kodeks pracy nie będzie miał zastosowania,  podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli dostarczasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji Twoje Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przesłanie do nas dokumentów aplikacyjnych traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w nich zawartych.

Przesyłanie informacji handlowych/marketingowych
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną Dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia w/w informacji.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na dostarczeniu wnioskowych przez Użytkownika treści.

Formularz kontaktowy/kontakt poprzez e-mail/kontakt osobisty
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim poprzez adres e-mail podany w Serwisie, przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych lub poprzez wyznaczone punkty informacyjne.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na zapewnieniu obsługi wiadomości i udzieleniu odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Korespondencja mailowa i tradycyjna
W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji związanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

Kontakt telefoniczny
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.

Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zbieranie danych w ramach kontaktów biznesowych
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.

Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Administratora lub członków personelu kontrahentów
W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. dane osób uprawnionych do kontaktu, wykonujących umowę, dane osób reprezentujących klienta / kontrahenta itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe.

Takie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy, na podstawie konieczności realizacji umowy, czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. związanych z identyfikacją stron, zapewnienia kontaktu z kontrahentem, weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Administratorem, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta jak również w związku z ewentualnymi roszczeniami, obsługą zgłoszeń, archiwizacją, bieżącym kontaktem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. związanym z wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, z zakresu zwłaszcza podatków, rachunkowości, prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w związku z realizacja obowiązków prawnych na niego nałożonych, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
W celu ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych, będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników, jakie zostały przez nich przekazane Administratorowi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Portale społecznościowe
Facebook 
W ramach prowadzenia przez Administratora konta na portalu Facebook przetwarza są dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść komentarzy.
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights", gromadzone dzięki  plikom cookies.

Administrator przetwarza powyżej wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: prowadzeniu fanpage pod nazwą Galeria Północna na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a), ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jak również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram
W ramach prowadzenia przez Administratora konta na portalu Instagram przetwarza są dane osób, które:

 1. dokonały subskrypcji konta poprzez kliknięcie ikony  „Obserwuj”;
 2. opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na koncie lub zareagowały na opublikowane zdjęcia.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcie profilowe;
 3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 4. treść komentarzy;
 5. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki  plikom cookies.

Administrator przetwarza powyżej wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: prowadzeniu konta pod nazwą Galeria Północna na portalu społecznościowym Instagram, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Instagram i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze, wiadomości), prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta), ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jak również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dodatkowo Administrator wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (właściciel aplikacji Instagram) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Youtube
Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. administrowania i zarządzania kanałem Administrator na Youtube, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników

  podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania kanałem firmowym na Youtube;
 2. wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa 

  podstawą prawną przetwarzania danych jest z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym

  podstawą prawną przetwarzania danych jest z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto Administrator informuje, że administrator portalu Youtube jako dostawca narzędzi związanych z kanałem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z kanału firmowego Administratora, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o własne podstawy prawne.

Więcej na temat przetwarzania danych przez administratora portalu Youtube znajduje się pod linkiem:
https://www.youtube.com/static?gl=PL&template=terms

TikTok
W ramach prowadzenia przez Administratora konta na portalu TikTok przetwarza są dane osób, które:

 1. odwiedziły profil Administratora na TikToku;
 2. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Obserwuj”;
 3. zareagowały na publikowane materiały lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 4. przesłały zapytanie poprzez prywatną wiadomość.

Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 1. identyfikator Konta (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 2. zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 3. treść komentarzy;
 4. dane statystyczne, dotyczące osób odwiedzających konta gromadzone dzięki  plikom cookies.

Administrator przetwarza powyżej wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na: prowadzeniu konta pod nazwą Galeria Północna, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal TikTok i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu TikTok (komentarze, wiadomości), prowadzeniu statystyk (poprzez analizę danych na temat aktywności użytkowników konta), ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Dane osobowe są także przetwarzane na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) jak również na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Ponadto Administrator informuje, iż Twoje dane również są przetwarzane i administrowane przez TikTok Technology Limited, która jest spółką irlandzką („TikTok Ireland”), tj. podmiot zarządzający i administrujący portalem TikTok. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak TikTok przetwarza dane, odwiedź stronę https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

Monitoring wizyjny
Administrator zastosował na terenie Galerii Północnej zlokalizowanej przy ul. Światowida 17 w Warszawie (dalej: „Galeria”) monitoring wizyjny. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Galerii, w tym bezpieczeństwa pracowników, klientów oraz w celu ochrony mienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,
 2. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Stosowanie monitoringu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora.

Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są odpowiednio oznaczone przy pomocy piktogramów informujących o zainstalowanych kamerach.

V. Odbiorcy Danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom.

Odbiorcami danych osobowych powierzonych Administratorowi przez osoby, których dane dotyczą są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu/celów w jakim dane zostały pozyskane:

 • upoważniony personel Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych, kancelarie prawne); 
 • właściwe organy upoważnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • w przypadku danych przetwarzanych na portalu Facebook odbiorcami danych będą inni użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  użytkowników są jawne) a także administrator portalu Facebook;
 • w przypadku danych przetwarzanych na portalu Instagram odbiorcami danych będą inni użytkownicy portalu Instagram (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  użytkowników są jawne) a także administrator portalu Instagram;
 • w przypadku danych przetwarzanych na portalu TikTok odbiorcami danych będą inni użytkownicy portalu (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  użytkowników są jawne) a także administrator portalu TikTok;
 • w przypadku danych przetwarzanych na portalu Youtube odbiorcami danych będą inni użytkownicy kanału Youtube (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących konta, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  użytkowników są jawne) a także administrator portalu Youtube.

Administrator oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osób, których dane dotyczą, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

VI. Okres przetwarzania Danych osobowych

Administrator przetwarza pozyskane dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakich zostały przekazane. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych (np. podatkowych) będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych; 
 • gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, wówczas dane przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy;
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub ustania tego interesu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń;
  dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą; 
 • dane osobowe przetwarzane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji, przez okres nie dłuży niż 1 rok; 
 • dane osobowe przetwarzane na portalu Facebook, Instargram, Youtube oraz TikTok będą przechowywane przez okres, w jakim użytkownik pozostaje aktywnym użytkownikiem profilu firmowego Administratora lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; natomiast dane zawarte w postach lub komentarzach będą przetwarzane do momentu ich usunięcia;
 • zarejestrowane nagrania pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 30 dni od dnia sporządzenia nagrania. W przypadku, w którym nagrania będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie informację, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

VII. Prawa podmiotów danych

Administrator realizuje przysługujące osobom, których dane dotyczą uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. W szczególności każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych osobowych;
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem („prawo do bycia zapomnianym”);
 • wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, podmiotowi danych przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji, szczególnie w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda wyrażona przez podmioty danych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano przed jej wycofaniem.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody, mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie stosownego żądania drogą elektroniczną na adres poczty wskazany w punkcie III Polityki bądź listownie na adres siedziby Administratora podany w punkcie I oraz III Polityki.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych osób fizycznych narusza przepisy RODO czy jest niezgodne z Polityką, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

VIII. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

X. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązują unijne i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 27.03.2023