Regulamin Centrum Handlowego Galeria Północna

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo oraz Państwa wygodę i komfort podczas przebywania na terenie Galerii Północnej prosimy o przestrzeganie obowiązującego Regulaminu oraz stosowanie się do zaleceń Ochrony i Dyrekcji Galerii Północnej.

1. Galeria Północna jest dostępna dla Państwa w godzinach otwarcia wskazanych na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej www.galeriapolnocna.pl

2. Dla Państwa bezpieczeństwa Galeria Północna jest monitorowana.

3. Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zachowywania się w sposób zgodny z przepisami prawa, nie zakłócając spokoju pozostałych gości Galerii Północnej.

4. Galeria Północna jest obiektem przyjaznym psom asystującym.

5. Z zastrzeżeniem punktu powyżej, można wprowadzać do Galerii Północnej zwierzęta, jeżeli nie są uciążliwe dla pozostałych klientów Galerii Północnej. Zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu. Psy można wprowadzać do Galerii Północnej jedynie na smyczy i w kagańcu. Wszystkie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli.

6. Zabrania się używania wózków należących do hipermarketu w innych celach niż do przewożenia zakupionych towarów przez klientów Galerii Północnej.

7. Na terenie Galerii Północnej zabrania się jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach itp.

8. Na terenie Galerii Północnej fotografowanie i filmowanie jest dozwolone wyłącznie na użytek prywatny. W pozostałych przypadkach fotografowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Dyrekcji Galerii Północnej.

9. Zabrania się wnoszenia na teren Galerii Północnej broni palnej, materiałów wybuchowych, narkotyków, substancji łatwopalnych i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu Klientów lub w mieniu, w zakresie, jakim nie zostało to dopuszczone odpowiednimi przepisami.


10. Zabrania się przebywania na terenie Galerii Północnej osobom w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem podobnie działających środków, zakłócających porządek publiczny, zachowujących się w sposób uciążliwy dla innych osób lub uporczywie naruszających niniejszy Regulamin. Zarządca lub jego przedstawiciel jest uprawniony do wezwania policji lub innego organu porządkowego w sytuacji, gdy osoba, od której zażądano opuszczenia Galerii Północnej, nie zastosuje się do żądania.

11. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.

12. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii Północnej jest zabronione. Działania takie będą podstawą do roszczenia o naprawienie szkody.

13. W Galerii Północnej obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania tzw. e-papierosów oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi.

14. Na terenie Galerii Północnej zabrania się dystrybucji materiałów reklamowych, akwizycji, przeprowadzania ankiet, handlu obnośnego i obwoźnego, a także organizowania zgromadzeń, wieców i akcji charytatywnych.

15. Żebranie jest zabronione.

16. Rzeczy znalezione w Galerii Północnej prosimy niezwłocznie przekazać pracownikowi Punktu Informacji lub Ochrony.

17. Dla Państwa bezpieczeństwa, zabrania się poruszania się, korzystania i przebywania w strefach nieprzeznaczonych dla Klientów, pomieszczeniach służbowych, korytarzach technicznych i innych specjalnie oznakowanych.

18. Wszyscy odwiedzający Galerię Północną proszeni są o respektowanie i stosowanie się do poleceń Pracowników Ochrony.

19. Wejście na teren Galerii Północnej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Osoby naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać wezwane do opuszczenia obiektu przez Ochronę lub Dyrekcję.

Państwa opinia i poczucie bezpieczeństwa jest dla nas ważne, dlatego wszelkie naruszenia Regulaminu mogą Państwo zgłaszać w Punkcie Informacji, używając specjalnie przygotowanego druku, lub pod numerem telefonu + 48 22 812 84 84.

Zarządca Centrum Handlowego
Centrum Światowida Sp. z o.o.
Biuro Dyrekcji:
ul. Światowida 17
03-144 Warszawa