Regulamin korzystania z ogrodów na dachu Galerii Północnej

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Ogrody na dachu (dalej zwane „Ogrodami”) zlokalizowane są na 2 piętrze  Galerii Północnej w Warszawie, i są ogólnie dostępnym obszarem wypoczynku i rekreacji dla klientów i gości odwiedzających Galerię Północną na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zarządzającym Ogrodami i Galerią  Północną jest Centrum Światowida Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o numerze KRS: 0000376009 ("Zarządzający”).
 3. Wejście na teren Ogrodów jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie przypadki zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Ogrodów lub zdarzeń stanowiących złamanie obowiązujących przepisów należy niezwłocznie zgłosić pod alarmowym numerem telefonu 112.
 5. Teren Ogrodów  jest monitorowany przez 24 godziny na dobę.

II. W CELU ZAPEWNIENIA PORZĄDKU, BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA I ZDROWIA NA TERENIE OGRODÓW ZABRANIA SIĘ:

 1. przebywania nieletnim do 7 roku życia bez nadzoru opiekunów;
 2. zachowania zakłócającego spokój, odpoczynek i zagrażającego bezpieczeństwu innych użytkowników Ogrodów;
 3. przestawiania ławek, koszy i innych elementów stałych infrastruktury Ogrodów, z wyłączeniem leżaków i krzeseł;
 4. niszczenia i uszkadzania kwiatów, drzew i innych roślin;
 5. niszczenia, uszkadzania i usuwania wszelkich urządzeń, obiektów i elementów wyposażenia zlokalizowanych na terenie Ogrodów;
 6. korzystania z urządzeń i obiektów zlokalizowanych na terenie Ogrodów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;
 7. wyrzucania śmieci poza pojemniki na śmieci;
 8. zanieczyszczania terenu wokół tężni oraz zbiornika wodnego w tym koła wodnego;
 9. wchodzenia do zbiornika tężni i do zbiornika wodnego koła wodnego oraz spożywania wody ze zbiorników wodnych, w tym abisynki znajdującej się na terenie Ogrodów.
 10. wspinania się na infrastrukturę do tego nieprzeznaczoną tj. świetliki, parasole, meble, rośliny, tężnia, koło wodne;
 11. wprowadzania psów i innych zwierząt za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;
 12. wjazdu i poruszania się pojazdami mechanicznymi, w tym rowerami, za wyjątkiem wózków i jeździków dziecięcych oraz wózków inwalidzkich;
 13. jazdy na rowerach, rolkach, łyżworolkach, deskorolkach, łyżwach i sankach oraz innych urządzeniach i sprzętach sportowych z wyjątkiem i jeździków dziecięcych;,
 14. palenia wszelkich wyrobów  tytoniowych w tym papierosów elektronicznych, oraz  typu Iqos;
 15. spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub innych używek;  z zastrzeżeniem, że w Ogrodach można spożywać alkohol zakupiony w  punktach gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Ogrodach, w miejscu do tego przeznaczonym, będącym ogródkiem punktu gastronomicznego;
 16. przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych używek;
 17. palenia ognisk, używania otwartego ognia i grillowania, zakaz ten nie dotyczy punktów gastronomicznych zlokalizowanych w Ogrodach;
 18. prowadzenia działalności handlowej, usługowej i reklamowej bez zgody Zarządzającego;
 19. organizowanie imprez okolicznościowych, wystaw czasowych bez uprzedniej zgody Zarządzającego;
 20. nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

III. PLAC ZABAW:

Z placów zabaw znajdujących się  na  terenie Ogrodów  mogą korzystać wyłącznie:

 1. w przypadku placu zabaw wzdłuż deku drewnianego – dzieci o wzroście do 150 cm;
 2. w przypadku placu zabaw wzdłuż Egurrola Dance Studio – dzieci o wzroście do 130 cm.

IV. TĘŻNIA

 1. Tężnia solankowa jest ogólnodostępnym obszarem relaksacyjnym – naturalnym inhalatorium („Tężnia”) i stanowi integralną część Ogrodów, na którym obowiązują przepisy niniejszego Regulaminu oraz niniejszego punktu IV
 2. Korzystanie z Tężni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 3. Z Tężni  mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości zdrowotne nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z inhalacji.
 4. Z Tężni nie mogą korzystać osoby: a) po przebytym zawale mięśnia sercowego, b) z niewydolnością naczyń wieńcowych serca, zwłaszcza osoby z niskim ciśnieniem tętniczym, c) z ostrym stanem zapalnym i gorączką, d) z nadczynnością tarczycy, e) nadwrażliwe na jony zawarte w solance.
 5. Wszelkie pogorszenie samopoczucia w trakcie z korzystania z Tężni należy niezwłocznie zgłaszać ochronie Galerii Północnej.
 6. Zalecane jednorazowe przebywanie w Tężni powinno trwać do 45 minut.
 7. Na obszarze Tężni zabrania się wszelkiego zachowania zakłócającego innym użytkownikom korzystanie z Tężni .

V. SŁUŻBY PORZĄDKOWE:

 1. Osoby przebywające na terenie Ogrodów powinny stosować się do poleceń służb porządkowych i przedstawicieli ochrony Galerii Północnej; Ochrona Galerii Północnej może kontrolować zachowanie osób przebywających na terenie Ogrodów, a w razie stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, może zakazać przebywania na terenie Ogrodu.
 2. Wszelkie zauważone uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia Ogrodów należy zgłaszać ochronie Galerii Północnej , tel. kontaktowy: 22 812 84 83

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Za bezpieczeństwo osób nieletnich przebywających na terenie Ogrodów odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 2. Za szkody wyrządzone przez osoby nieletnie odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 3. Informuje się użytkowników Ogrodów, ze woda zasilająca tężnię oraz znajdującą się w zbiornikach wodnych nie nadaje się do spożycia.
 4. Za wszelkie wypadki spowodowane w związku lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik Ogrodów.
 5. Zarządzający Ogrodami nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie korzystania z Ogrodów.
 6. Za wszelkie wartościowe przedmioty pozostawione na terenie Ogrodów Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Zarządca zastrzega sobie prawo do ograniczenia w czasie prawa do korzystania przez klientów i gości odwiedzających Galerię Północną z Ogrodów w całości lub ich części.
 8. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego Regulaminu może skutkować usunięciem osoby naruszającej Regulamin z terenu Ogrodów.