Regulamin parkingu

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

1.     Przedmiot regulaminu.

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu zarządzanego przez APCOA Parking Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-124, Rondo ONZ 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000129400,
o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000 złotych, REGON 012110239, NIP 526-03-07-689 (dalej: „APCOA”) na zlecenie Centrum Światowida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45a (kod pocztowy: 02-146), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000376009, kapitał zakładowy w wysokości 62.300.500,00 złotych, NIP: 524-27-26-128, REGON: 142768998,

2.     Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1.   Czas Postoju Pojazdu – jest to okres na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego;

2.2.   Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów;

2.3.   Klient – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem bądź posiadaczem Pojazdu, który wjeżdża Pojazdem na Parking;

2.4.   Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej w cenniku, płatna przez Klienta w przypadkach określonych w punkcie
8 Regulaminu;

2.5.   Parking – teren wyznaczony przez APCOA i będący Parkingiem niestrzeżonym, zlokalizowany na terenie Galerii Północnej w Warszawie;

2.6.   Godziny dostępności Parkingu – godziny w jakich Parking jest dostępny dla Klientów w dniach otwarcia Galerii Północnej w Warszawie w godzinach 6:00 – 1:30 (poziomy parkingu -1,-2, 2 oraz 3);

2.7.   Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego;

2.8.   Pojazd - silnikowy środek transportu;

2.9.   Umowa Najmu – Umowa Najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Klientem, a APCOA.

3.     Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1.   Poprzez wjazd na teren Parkingu Klient zawiera z APCOA Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).

3.2.   Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu i kończy się
z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu. Zawarcie Umowy Najmu nie wymaga podania przez Klienta danych osobowych.

3.3.   W przypadku niezaakceptowania zasad Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od Umowy Najmu w terminie 10 minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Najmu, będzie ona uważana za niezawartą a Klient zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.

3.4.   Pozostawienie Pojazdu na Parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego lub jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządzającego do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia Pojazdu powstałe na terenie Parkingu z winy Klienta, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w Pojeździe pozostawione lub stanowiące jego wyposażenie.

 

4.     Opłata.

4.1. Parking jest bezpłatny dla Klientów w godzinach funkcjonowania Galerii Północnej, tj. w godzinach od 6.00 do 1.30 w każdym dniu tygodnia. Postój Pojazdów na Parkingu poza godzinami funkcjonowania Galerii Północnej jest zabroniony i skutkuje naliczaniem Opłaty Dodatkowej.

5. Czas postoju Pojazdu.

5.1.   Maksymalny nieprzerwany czas postoju wynosi 2 dni, po upływie tego terminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie. Powyższe ograniczenie nie wyłącza nałożenia Opłaty Dodatkowej z tytułu pozostawienia Pojazdu poza godzinami wskazanymi w pkt. 4.

6. Obowiązki Klienta.

6.1. Klient zobowiązany jest do uiszczenia nałożonej na niego Opłaty Dodatkowej.

6.2. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Klienta jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu.

6.3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym korzystającym z Parkingu.

6.4. Klient zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym korzystającym z Parkingu, jak również nie parkowania Pojazdu:

6.4.1. przed bramą wjazdową;

6.4.2. na przejściach dla pieszych;

6.4.3. na drogach dojazdowych i komunikacyjnych;

6.4.5. na miejscach wydzielonych i oznakowanych (za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych);

6.4.6. we wszystkich miejscach oznakowanych zakazem parkowania.

6.5. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia zaparkowanego Pojazdu przed kradzieżą lub włamaniem, tj. do zamknięcia wszystkich drzwi, okien, bagażnika oraz włączenie systemu alarmowego, a także do wyłączenia silnika i świateł pojazdu.

7. Zasady korzystania z Parkingu.

7.1. Parking jest niestrzeżony.

7.2. Parking jest czynny w Godzinach dostępności.

7.3. APCOA nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie korzystających z Parkingu bądź osób trzecich.

7.4. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego, niniejszy Regulamin oraz wszelkie oznakowania wprowadzone przez Zarządzającego Parkingiem. Poruszanie się Pojazdem po terenie Parkingu oraz parkowanie musi odbywać się zgodnie z przepisami i regulacjami zawartymi w Regulaminie. Kierowca Pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest do stosowania się do:

7.4.1.znaków drogowych oraz wszelkich innych oznakowań pionowych i poziomych na parkingu, w tym zakazu poruszania się pojazdem po ciągach pieszych wyznaczonych za pomocą oznakowania poziomego oraz ograniczeń prędkości;

7.4.2. zasady ustępowania pierwszeństwa pieszym;

7.4.3. poleceń obsługi parkingu.

7.5. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.

7.6. Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.

7.7. Na terenie Parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie Pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, parkowanie Pojazdów
z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu. Powyższe nie dotyczy wykonywania wyżej wskazanych czynności w miejscach do tego wyraźnie przeznaczonych, np. myjni samochodowej.

7.8. Zarządzający parkingiem nie odpowiada za:

7.8.1. uszkodzenia Pojazdu pozostawionego na Parkingu;

7.8.2. kradzież Pojazdu pozostawionego na Parkingu lub włamanie do Pojazdu;

7.8.3 pozostawione w Pojeździe dokumenty, rzeczy.

7.9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w Pojeździe pozostawionym na Parkingu w wyniku jego nieprawidłowego parkowania lub nieprawidłowego wjazdu lub wyjazdu z Parkingu, ani za szkody spowodowane przez osoby trzecie, inne Pojazdy, lub okoliczności siły wyższej, w tym siły przyrody (w szczególności powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, gradobicie, bardzo wysoka lub bardzo niska temperatura powietrza).

8. Kary Umowne i odszkodowanie.

8.1. W przypadku gdy Klient:

a)     pozostawia Pojazd na Parkingu poza godzinami funkcjonowania Parkingu;

APCOA jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci Opłaty Dodatkowej
w wysokości określonej w cenniku.

8.2. Jeżeli do momentu upływu okresu 12 godzin parkowania, licząc od naliczenia Opłaty Dodatkowej, dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Dodatkowej.

8.3. Za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Klienta wskazanych w punktach 6.1 do 6.4, jak również zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.4 - 7.7, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1., APCOA ma prawo naliczyć  Klientowi karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.

8.4. Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych lub innych podmiotów uprzywilejowanych bez stosownego upoważnienia.

8.5. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej APCOA umieści na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje APCOA.

8.6. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w punkcie 8.5, w terminie wskazanym w tym dokumencie.

8.7. APCOA może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych
w niniejszym Regulaminie.

9.     Odholowanie Pojazdu.

9.1. APCOA lub odpowiednie służby publiczne są uprawnione do odholowania Pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia lub w sytuacjach określonych przepisami prawa, a także w przypadku pozostawienia Pojazdu na Parkingu na dłużej niż 24 godziny od wjazdu na Parking.

9.2. W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu zostanie udzielona odpowiednio przez APCOA pod numerem telefonu +48 500 113 580 lub odpowiednie służby publiczne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

9.3. Jeżeli konieczność odholowania Pojazdu wynika z przyczyn leżących po stronie Klienta, wówczas koszty odholowania zostaną zwrócone APCOA przez Klienta.

9.4. Wszelkie szkody, w tym uszkodzenia pojazdów spowodowane lub poniesione podczas poruszania się i parkowania na parkingu kierowca zobowiązany jest natychmiast zgłosić ochronie Galerii Północnej oraz Dyrekcji Galerii Północnej przez podpisanie stosownego oświadczenia.

10  Koszty i windykacja.

10.1. W uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieopłacone
w terminie:

a) Opłata Dodatkowa, lub

b) odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Umowy Najmu, lub

c) koszty odholowania Pojazdu w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.3.,

mogą być dochodzone w drodze postępowania windykacyjnego z wykorzystaniem danych właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W uzasadnionych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Klient może zostać dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK
w wysokości przewidzianej we właściwych przepisach, a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej APCOA wynikającej z postanowień Regulaminu, także kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.

11  Dane osobowe.

11.1. Z chwilą wjazdu na Parking Klient wyraża zgodę na zeskanowanie numeru tablicy rejestracyjnej oraz przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących wizerunku przez monitoring wizyjny Parkingu i Galerii Północnej. Numer tablicy rejestracyjnej będzie wykorzystany przez Zarządzającego jako uzupełnienie monitoringu parkingu oraz w celu umożliwienia odnalezienia pojazdu na parkingu za pomocą aplikacji Galerii Północnej. Administratorem danych osobowych gromadzonych na podstawie monitoringu wizyjnego jest Centrum Światowida Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A (kod pocztowy: 02-146).

11.2. W związku z nałożeniem Opłaty Dodatkowej APCOA przetwarza dane osobowe Klienta i jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury), windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji. APCOA może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakimi są w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług, badanie danych statystycznych oraz badanie satysfakcji klienta.

11.2. APCOA przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny Pojazdu oraz wizerunek korzystającego z Parkingu na parkingach, na których zainstalowany jest monitoring wizyjny,
a w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny, marka Pojazdu Klienta oraz wizerunek korzystającego z Parkingu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych
z rejestrów publicznych.

11.3. Odbiorcami danych przetwarzanych są firmy windykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, a także podmioty serwisujące te systemy i urządzenia na których są zainstalowane, banki, właściciele Parkingu w zakresie przewidzianym umową, a w granicach przewidzianym prawem również podmioty, którym APCOA zobowiązana jest udostępniać takie dane.

11.4. APCOA dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium, dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń.

11.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym APCOA możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z Umową Najmu.

11.6. APCOA respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

                 i.    uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,

                ii.    prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,

               iii.    prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

               iv.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

                v.    prawo do przenoszenia danych,

               vi.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach APCOA jako    administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

11.7. APCOA realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres parkingi@apcoa.pl, a także pisemnie na adres APCOA z oznaczeniem „dane osobowe”, z tym zastrzeżeniem, że:

a) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji
o danych, jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Częstsze korzystanie z prawa do informacji i dostępu do danych podlegać będzie opłacie w wysokości 50 zł uiszczanej na rachunek bankowy APCOA przed realizacją przez APCOA złożonego wniosku. Opłata ta stanowi uzasadnione koszty ponoszone przez APCOA w związku z realizacją prawa dostępu i jest dopuszczalna prawem.

b) osoba ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane, a w szczególności dla realizacji Umowy Najmu. Jednakże APCOA nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
w szczególności zaś ustawy o rachunkowości,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

11.8. w przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingu własnych produktów i usług lub profilowania, APCOA uwzględni taki sprzeciw, jednak dalej będzie przetwarzać dane w celu realizacji Umowy Najmu, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, rozpatrzenia reklamacji oraz prowadzenia windykacji wewnętrznej i zewnętrznej.

11.9. APCOA informuje, że osoba, wobec której naliczono opłatę dodatkową, nie podlega decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

11.10. Wobec przetwarzania danych przez APCOA, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.11. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych, APCOA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email: parkingi@apcoa.pl, ewentualnie pisemnie na adres APCOA.