Regulamin wypożyczenia dziecięcego wózka spacerowego

Szanowny Kliencie,
Dbając o Twoją wygodę podczas zakupów z dziećmi, w Punkcie Informacji umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie wózka spacerowego. Przed wypożyczeniem wózka prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. Wypożyczenie wózka jest równoznaczne z tym, że osoba wypożyczająca wózek zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na wszystkie zawarte w nim postanowienia.

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA DZIECIĘCEGO WÓZKA SPACEROWEGO

1. Dziecięcy wózek spacerowy wypożyczany klientowi jest własnością Centrum Światowida Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A (kod pocztowy: 02–146), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376009 (dalej „Spółka”), zarządzającego centrum handlowo-usługowym „Galeria Północna” przy ul. Światowida 17 w Warszawie (dalej „Galeria Północna”) i może być używany wyłącznie na terenie Galerii Północnej w celu przewożenia nie więcej niż jednego dziecka w jednym czasie, w wieku od 2 do 6 lat
i o wadze do 30 kg (dalej „Wózek”).

2. W celu wypożyczenia Wózka klient Galerii Północnej (dalej „Klient) jest zobowiązany do:
a. złożenia zamówienia wypożyczenia Wózka z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 minut:
i. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 22 812 84 84; albo
ii. osobiście w Punkcie Informacji znajdującym się na poziomie 0 w Galerii Północnej (dalej „Punkt Informacji”),
iii. podając preferencyjną godzinę odbioru Wózka z Punktu Informacji;
b. stawienia się w Punkcie Informacji w preferencyjnej godzinie odbioru podanej w zamówieniu, wypełnienia formularza wypożyczenia wózka, w tym przez wpisanie w nim godziny zwrotu Wózka oraz danych osobowych Klienta obejmujących imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego Klienta, zawierającego zgodę Klienta na przetwarzanie przez Spółkę podanych danych osobowych Klienta w celach związanych z wypożyczeniem Wózka, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 1182 z późń. zm.); oraz („Formularz”) i złożenia na Formularzu własnoręcznego podpisu Klienta;
c. okazania osobom wypożyczającym Wózek w Punkcie Informacji dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu zgodnie z pkt b) powyżej;
d. sprawdzenia stanu technicznego Wózka przed jego odbiorem w Punkcie Informacji.

3. Klient, który wypożyczył Wózek zobowiązany jest do:
a. zachowania ostrożności podczas poruszania się po Galerii Północnej z Wózkiem z uwzględnieniem bezpieczeństwa dziecka przewożonego w Wózku, a także wszelkich osób trzecich oraz mienia znajdujących się
w Galerii Północnej;
b. zwrotu Wózka w Punkcie Informacji w stanie nieuszkodzonym w godzinie zwrotu Wózka podanej przez Klienta
w Formularzu.

4. Wózek może zostać wypożyczony Klientowi mimo braku złożenia zamówienia z wyprzedzeniem, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej w przypadku dostępności wolnych Wózków w Punkcie Informacji w danym czasie.

5. Wypożyczenie Wózka jest bezpłatne.

6. Wózek może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym w pkt 1 powyżej..

7. Poprzez podpisanie Formularza Klient przejmuje odpowiedzialność za uszkodzenia i pogorszenie stanu technicznego Wózka oraz utratę Wózka. O każdym przypadku uszkodzenia lub utraty, w tym zaginięcia lub kradzieży Wózka Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pracownika Punktu Informacji, który dokona adnotacji takiego przypadku w Formularzu, a Klient jest zobowiązany do złożenia swojego podpisu pod taką adnotacją (jednak jej brak, jak również brak zwrotu Wózka nie wpływa na fakt ponoszenia przez Klienta odpowiedzialności materialnej za Wózek zgodnie z niniejszym pkt 13). Klient jest zobowiązany niezwłocznie pokryć koszt naprawy Wózka lub zapłacić Spółce kwotę stanowiącą równowartość rynkowej ceny Wózka na pisemne wezwanie Spółki. 

8. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobach lub mieniu powstałe w związku z używaniem Wózka przez Klienta lub osoby, którym Wózek powierzył. Klient zwalnia Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności
z tytułu sytuacji, powstałych w wyniku użytkowania Wózka przez Klienta.

9. Administratorem danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu jest Spółka. Dane osobowe Klienta podawane w Formularzu będą wykorzystane i przetwarzane przez Spółkę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926 ze zmianami) wyłącznie w celu wypożyczania Wózka zgodnie z niniejszym Regulaminem. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania
i żądania ich usunięcia (chyba, że zostały wcześniej zniszczone). Podanie danych osobowych przez Klienta
w Formularzu ma charakter dobrowolny, lecz ich niepodanie uniemożliwia wypożyczenie Wózka.

10. Przez podpisanie Formularza Klient akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

11. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Punkcie Informacji oraz na stronie internetowej pod adresem www.galeriapolnocna.pl.

12. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wypożyczenia Wózka w Galerii Północnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca położenia Galerii Północnej. 

13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.