Regulamin parkingu zewnętrznego

1. Parking Zewnętrzny Centrum Handlowo – Usługowego  „Galeria Północna”  (dalej „Parking Zewnętrzny”) z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych położony jest przy  ulicy Światowida 17 w Warszawie.

2. Parking Zewnętrzny  jest parkingiem niestrzeżonym i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

3. Zarządcą  Parkingu Zewnętrznego oraz  dróg wewnętrznych znajdujących się na powierzchni Parkingu Zewnętrznego jest spółka Centrum Światowida sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy  ul. Komitetu Obrony Robotników 45A Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376009, NIP: 524-27-26-128, REGON: 142768998

4. Parking Zewnętrzny przeznaczony jest wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych o masie całkowitej do 3,5 tony.

5. Wjeżdżając  na Parking Zewnętrzny oraz pozostawiając pojazd na Parkingu Zewnętrznym  użytkownik nie zawiera z zarządcą umowy najmu miejsca parkingowego  ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby zarządcę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu albo  jego wyposażenia, jak i  przedmiotów pozostawionych w pojeździe.

6. Parking Zewnętrzny  jest otwarty  dla  użytkowników   przez 7 dni w tygodniu w godzinach otwarcia Galerii Północnej.

7. Wjazd na Parking Zewnętrzny  w  godzinach  jego  otwarcia jest bezpłatny.

8. Parkowanie poza wyznaczonymi do tego  miejscami parkingowymi jest niedozwolone. 

9. W godzinach od  01:00  do  10:00 Parking Zewnętrzny jest nieczynny  (zamknięty dla  użytkowników).   Zabronione jest pozostawianie pojazdów na parkingu poza godzinami jego otwarcia.   W przypadku pozostawienia pojazdu na Parkingu Zewnętrznym po godzinie 01:00 będzie on bezwzględnie odholowany na koszt właściciela pojazdu na parking depozytowy.

10. Informację dotyczącą odholowanego pojazdu można uzyskać u  pracowników ochrony Galerii Północnej pod  numerem telefonu: 22 812 84 83.

11. Na terenie Parkingu Zewnętrznego, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 10 km/h. Na terenie Parkingu Zewnętrznego, dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych obowiązują przepisy ruchu drogowego określone w ustawie z dnia 20 września 1997 roku Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych.

12. Na terenie Parkingu Zewnętrznego zabrania się :
a. pozostawiania bez opieki w pojazdach dzieci do lat 15 oraz zwierząt,
b. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
c. spożywania alkoholu,
d. magazynowania paliw, substancji niebezpiecznych oraz pustych pojemników  po paliwie  a także tankowania jakichkolwiek pojazdów,
e. pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem, wjeżdżania pojazdami niesprawnymi technicznie,
f. mycia lub odkurzania pojazdów, wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania Parkingu Zewnętrznego,
g. prowadzenia na terenie Parkingu Zewnętrznego jakichkolwiek akcji promocyjnych, marketingowych bez zgody Zarządcy Parkingu Zewnętrznego.

13. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do przestrzegania  poleceń Ochrony  oraz Zarządcy Galerii Północnej.

14. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone spółce Centrum Światowida lub osobom trzecim podczas korzystania z Parkingu Zewnętrznego (w szczególności  za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pojazdu, nieprzestrzeganiem Regulaminu, zdarzeniami komunikacyjnymi, zanieczyszczeniem powierzchni Parkingu Zewnętrznego wskutek wycieku z pojazdu płynów).

15. Pojazd pozostawiony na Parkingu Zewnętrznym powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.  Centrum Światowida nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, jak również nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu Zewnętrznego  pojazdów mechanicznych, chyba że spowodowane jest to zawinionym działaniem lub zaniechaniem Zarządcy Parkingu Zewnętrznego. Zarządca Parkingu Zewnętrznego nie odpowiada także za rzeczy pozostawione w pojazdach.